Subscribe:

Ads 468x60px

:: เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานITที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดสตูล

หมวดค่าใช้จ่ายสำหรับแฟ้มchaสำหรับการนำเข้าโปรแกรม eclaim

ลำดับ รายการ เบิกได้ เบิกไม่ได้
1 ค่าห้อง/ค่าอาหาร เบิกได้ ใช้...11...เบิกไม่ได้ใช้... 12
2 อวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษา....... ไม่โอนให้ต้องบันทึกในโปรแกรม NHSO โดยตรง
3 ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน รพ.( )เบิกได้ใช้... 31...เบิกไม่ได้ใช้... 32
4 ยาที่นำไปใช้ต่อที่บ้าน ...เบิกได้ใช้...41...เบิกไม่ได้ใช้... 42
5 เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ...เบิกได้ใช้...51...เบิกไม่ได้ใช้... 52
6 บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต...เบิกได้ใช้...61...เบิกไม่ได้ใช้... 62
7 ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ...เบิกได้ใช้...71...เบิกไม่ได้ใช้... 72
8 ตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา...เบิกได้ใช้...81...เบิกไม่ได้ใช้... 82
9 ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ ...เบิกได้ใช้...91...เบิกไม่ได้ใช้... 92
10 อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์...เบิกได้ใช้...A1...เบิกไม่ได้ใช้... A2
11 ทำหัตถการ และบริการวิสัญญี ...เบิกได้ใช้...B1...เบิกไม่ได้ใช้... B2
12 ค่าบริการทางการพยาบาล ...เบิกได้ใช้...C1...เบิกไม่ได้ใช้... C2
13 บริการทางทันตกรรม ...เบิกได้ใช้...D1...เบิกไม่ได้ใช้... D2
14 บริการทางกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟื้นฟู...เบิกได้ใช้...E1...เบิกไม่ได้ใช้... E2
15 บริการฝังเข็ม/การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ ...เบิกได้ใช้... F1...เบิกไม่ได้ใช้... F2
16 บริการอื่น ๆ ...เบิกได้ใช้...G1...เบิกไม่ได้ใช้... G2
17 ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
(กรณีแยกรายละเอียดค่าผ่าตัด/ค่าคลอด) ...เบิกได้ใช้...H1...เบิกไม่ได้ใช้... H2
18 ค่าธรรมเนียมบุคลากรมทางการแพทย์...เบิกได้ใช้...I1...เบิกไม่ได้ใช้... I2
19 บริการอื่น ๆ ที่ยังไม่จัดหมวด ไม่โอนให้ต้องบันทึกในโปรแกรม NHSO โดยตรง

เราต้องแก้หมวดของค่าใช้จ่าย ฟิล chrgitem ใน cha จาก 12 แฟ้มให้ตรงกับหมวดค่าใช้จ่ายของโปรแกรม Eclaim

โครงการ ระบบการรับส่งข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยนอกรายบุคคล


โครงการ ระบบการรับส่งข้อมูลการรักษาและการใช้ยาของผู้ป่วยนอกรายบุคคล
สปสช. กำหนดให้หน่วยบริการระดับสถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล จัดส่งข้อมูลการบริการแบบรายวัน (Daily) เฉพาะ 4 แฟ้ม ได้แก่
PERSON
SERVICE
DIAG
DRUG

การจัดสรรด้านคุณภาพข้อมูล
ไม่นับรวมค่าตอบแทนการส่งข้อมูลการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก OP individual data เดิม) ซึ่งข้อมูลต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะดำเนินการจัดสรรตามคุณภาพข้อมูลที่ส่งจริงเป็นจำนวนเงิน 1 บาทต่อ 1 record

โครงสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
Filename PERSON
Definition เก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคล
1. ตามทะเบียนราษฎร์ทุกคนในเขตรับผิดชอบ
2. มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
3. ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552
Structure
ID CAPTION NAME PK TYPE WIDTH ปรับWIDTH NULL OPTION DESCRIPTION หมายเหตุการขอปรับ
1 รหัสสถานบริการ PCUCODE Y C 5 NOT NULL รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2 เลขที่บัตรประชาชน CID C 13 NULL เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล เดิม 6-13
3 รหัสบุคคล PID Y C 13 NOT NULL รหัสบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน
4 รหัสบ้าน HID C 14 NULL รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม HOME และรหัสนี้จะซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอิงเพื่อค้นหาบ้านในแฟ้ม HOME เดิม HID 5 อ้างอิงเพื่อค้นหาบ้านในแฟ้ม HOME
5 คำนำหน้า PRENAME C 20 NULL รหัสอ้างอิง ตามกรมการปกครอง เดิม PRENAME 6 เป็น code อ้างอิงจากกรมการปกครอง
6 ชื่อ NAME C 50 NULL เดิม NAME 20
7 นามสกุล LNAME C 50 NULL เดิม LNAME 25
8 เลขที่ HN (ถ้ามี) HN C 6 9 NULL เลขทะเบียนการมารับบริการ เดิม HN 6 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโครงสร้าง 12 แฟ้ม
9 เพศ SEX C 1 NOT NULL 1 = ชาย , 2 = หญิง
10 วันเกิด BIRTH C 8 NULL วันเดือนปีเกิด (YYYYMMDD) (หากไม่ทราบวัน เดือนที่เกิด แต่ทราบ พ.ศ เกิด ให้กำหนดวันเกิดเป็นวันที่ 1 มกราคมของปีพ.ศ.นั้นๆ)
11 บ้านเลขที่(ตามทะเบียนบ้าน) HOUSE C 75 NULL บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้าน เดิม HOUSE 30
12 หมู่ที่ (ตามทะเบียนบ้าน) VILLAGE C 2 NULL เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)
13 ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน) TAMBON C 2 NULL รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)
14 อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน) AMPUR C 2 NULL รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)
15 จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน) CHANGWAT C 2 NULL รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)
16 สถานะสมรส MSTATUS C 1 NULL 1 = โสด , 2 = คู่ , 3 = ม่าย ,4 = หย่า , 5 = แยก, 6 = สมณะ 9=ไม่ทราบ
17 อาชีพ OCCUPA C 3 NULL รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
18 เชื้อชาติ RACE C 3 NULL รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง เดิม RACE 2
19 สัญชาติ NATION C 3 NULL รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง เดิม NATION 2
20 ศาสนา RELIGION C 1 NULL รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
21 การศึกษา EDUCATE C 1 NULL รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
22 สถานะในครอบครัว FSTATUS C 1 NULL 1 = เจ้าบ้าน , 2 = ผู้อาศัย
23 รหัส CID บิดา FATHER C 13 NULL รหัสบัตรประชาชนของบิดา เดิม ชื่อ สกุลบิดา CID 32
24 รหัส CID มารดา MOTHER C 13 NULL รหัสบัตรประชาชนของมารดา เดิม ชื่อ สกุลมารดา CID 32
25 รหัส CID คู่สมรส COUPLE C 13 NULL รหัสบัตรประชาชนของคู่สมรส เดิม ชื่อ สกุลมารดา CID 32
26 วันที่ย้ายเข้า MOVEIN C 8 NULL วันเดือนปีที่ย้ายเข้า (YYYYMMDD)
27 สถานะการสาเหตุการจำหน่าย DISCHAR C 1 NULL 1 = ตาย , 2 = ย้าย , 3 = สาบสูญ ,9 =ไม่จำหน่าย เพิ่ม 9 =ไม่จำหน่าย
28 วันที่จำหน่าย DDISCH C 8 NULL วันเดือนปีที่จำหน่าย (YYYYMMDD)
29 หมู่เลือด BGROUP C 1 NULL 1 = A , 2 = B , 3 = AB , 4 = O
30 รหัสความเป็นคนต่างด้าว LABOR C 2 NULL รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 11= ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และที่มีเลข 13 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6,7 เดิม LABOR 1 (1=ขึ้นทะเบียน,2=ไม่ขึ้นทะเบียน)
12=ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอทำงานที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 และได้ Workpermitted
13= ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0
14= ต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน โดยมี Passport/Visa เป็นหลักฐานในการขอนุญาต
21= ต่างด้าวที่อพยพ และอยู่ในค่าย/ศูนย์พักพิง
22= ต่างด้าวที่ติดตามรหัส 11 และ 12 ได้แก่สามึ/ภรรยา/บุตร/ญาติ
23 = หมายถึงกลุ่มอื่นๆ
31 รหัสหมู่บ้าน VHID C 8 NULL รหัสหมู่บ้านของหลังคาเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่ filed ใหม่
32 สถานะบุคคล TYPEAREA C 1 NULL 1=ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง 2= ที่อยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบและไม่อยู่ 3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านนอกเขตรับผิดชอบ 4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้าน filed ใหม่
33 วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล D_UPDATE C 8 14 NOT NULL วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น (ปีเดือนวันชั่วโมงนาที) (YYYYMMDDHHMMSS) กำหนดเพิ่มเป็น (ปีเดือนวันชั่วโมงนาที) (YYYYMMDDHHMMSS) เดิม UPDATE 8


แค่person ก็ปวดหัวแล้ว D_UPDATE จะเอาไปถึงไหน
23 รหัส CID บิดา FATHER C 13 NULL รหัสบัตรประชาชนของบิดา เดิม ชื่อ สกุลบิดา CID 32 << ไม่ใช่ชื่อน๊ะ เอาถึงเลขบัตรเลย
24 รหัส CID มารดา MOTHER C 13 NULL รหัสบัตรประชาชนของมารดา เดิม ชื่อ สกุลมารดา CID 32

รายงานประจำเดือน ทดลองนะครับ

สอบถามปัญหา

บันทึกกันลืม ลินุกซ์ ของ อ.วิภัทร

จากอ.วิภทร ชมรมopensource มอ.

thaiopensource.org | เปิดโลกอิสระกับโอเพนซอร์ส blogs